เณรเฮ! งบ พรบ. ปริยัติธรรมถึงคลังแล้ว!!

เรื่องเด่น

9 ก.พ. 2564 หนังสือจากสำนักพุทธศาสนา ส่งถึงกระทรวงการคลัง เพื่อขอความเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยหนังสือระบุถึงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของ จศป. พ.ศ. …. และร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. …. และมอบฝ่ายเลขานุการนำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึง เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าวและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 12 (7) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ไว้ว่า “กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล 

สำหรับผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 18 เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งเงินวิทยฐนะ งินคำตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้งการพัฒนา การพ้นจากตำแหน่ง การักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษ

ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน ค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”

พร้อมรายละเอียดตามเอกสารประกอบ

1 thought on “เณรเฮ! งบ พรบ. ปริยัติธรรมถึงคลังแล้ว!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *