…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

เชียงรายเตรียมประกาศ “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย”

14 ก.พ. 2564 นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ประธานสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนา จ.เชียงราย เผยว่า จะมีการแถลงข่าวเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายและคนไทยทั่วประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดงานประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย โดยจะมีการจัดแถลงข่าว ในวันที่ 15 ก.พ. 64 นี้

ทั้งนี้สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนา จ.เซียงราย มีวัตถุประสงค์ของสมาพันธ์ประกอบด้วย

1. เพื่อทำหน้าที่ของพุทธบริษัทในการร่วมกันส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้องและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้

เป็นหลักยึดถือปฏิบัติเพื่อศานติสุขของคนเชียงรายและสังคมไทย และเป็นแกนหลักในการยึดโยงสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถาพรสืบไป

2. เพื่อเป็นองค์กรหนุนเสริมและประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์ องค์กรพุทธ และองค์กรเครือข่าย

และพุทธศาสนิกชน ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในการสร้างสันติสุขให้แก่บุคคลและสร้างสันติภาพให้แก่สังคมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

3. เพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์ให้ดำรงสมณะภาวะได้อย่างสัปปายะและเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย

พร้อมทั้งสอดส่อง ดูแล พิทักษ์ ปกป้องพระพุทธศาสนามิให้เกิดอันตรายทั้งจากภัยภายในและภัยภายนอก

4. เพื่อดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและเยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตาม

หลักธรรมอย่างเหมาะสม และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชน

5. เพื่อดำเนินการ “ประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดซียงราย”

นายปรีชา ยังกล่าวต่ออีกว่า จะมีการผลักดันให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังมีแก่นของศาสนาคือ “ทาน ศีล ภาวนา” อีกทั้งจะนำวิถีแห่งชาวล้านนาแต่ดั้งเดิมที่หายไปอันประกอบด้วยความสะอาดเรียบร้อย ความละเอียดลออ คอมอ่อนช้อย ความรักในหมู่เหล่า มีความซื่อสัตย์ และความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งนี้จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลัก ปรัชญาแห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาปลูกฝังให้ประชาชนชาวพุทธดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275