…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

ใบขับขี่พระ! ขนส่งออกให้ได้แล้ว!!

24 ก.พ. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการออกใบอนุญาติขับขี่พระสงฆ์อย่างถูกต้อง สามารถทำได้แล้วโดยเอกสารเผยแพร่จากกรมขนส่งทางบก โดยอ้างถึงเอกสารสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีพระภิกษุหรือสามเณรขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอันส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความเลื่อมใสขอวพุทธศาสนิกชน ในคราวประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่20 มีนาคม 2563 และได้มีมติที่ 183/2563 รับทราบและให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการแจ้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อแจ้งคณะผู้ปกครองสอดส่อง ดูแล กำชับให้พระภิกษุหรือสามเณรปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมายบนเมือง และจารีตประเพณี และให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจตราการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของพระภิกษุสามเณรเยี่ยงประชาชนทั่วไปกรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถของพระภิกษุหรือสามเณรสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว และเป็นการธำรงไว้ซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวมทั้ง ไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการต้นใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกจึงขอซักซ้อมแนวการปฏิบัติกรณีพระภิกษุหรือสามเณรยื่นขอดำเนินการตันไบอนุญาตขับรถ ดังต่อไปนี้

1. ให้นายทะเบียนชี้แจงมติมหาเถรสมาคมที่ 183/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 6563

(เอกสารที่แนบ) ให้พระภิกษุหรือสามเณรยื่นคำขอทราบถึงเจตนารมณ์ของมติดังกล่าวที่เห็นว่าพระภิกษุหรือสามเณรขับรถจะกระทบต่อพระธรรมวินัย วัตรปฏิบัติที่เหมาะสมของสมณะ และความเลื่อมใสศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนมีต่อพุทธศาสนา ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ใบอนุญาตขับรถของพระภิกษุหรือสามเณรประกอบด้วย

2. เนื่องจากสถานภาพการเป็นพระภิกษุหรือสมณะ ไม่ขัดต่อคุณสมบัติหรือเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำเนินการต้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ดังนั้น

เมื่อนายทะเบียนชี้แจงให้พระภิกษุหรือสามเณรทราบตาม 1 แล้ว หากพระภิกษุหรือสามเณรยังคงยืนยันที่จะ

ดำเนินการต้านใบอนุญาตขับรถ ให้นายทะเบียนดำเนินการตามกฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการค้นใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเพื่อแจ้งคณะผู้ปกครองใกล้ชิดของพระภิกษุหรือสามเณรนั้นทราบ เพื่อสอดส่อง ดูแล กำกับให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวเผยอีกว่า ในหนังสือชี้แจงดังกล่าวอาจสามารถทำใบขับขี่จักรยาน ที่สามารถควบคุมความปลอดภัย ดังในอดีตพระสงฆ์ก็สามารถขี่ม้าได้

2 thoughts on “ใบขับขี่พระ! ขนส่งออกให้ได้แล้ว!!

  1. เห็นชอบด้วยอย่างยิ่ง ให้พระทำใบขับขี่ได้..เพราะจะลดภาระด้านญาติโยม ที่มาช่วยขับรถส่งพระ เพราะเขาก็มีภาระ ทางทำการงาน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ต้องจ้างคนขับ พระผู้ใหญ่คงไม่เป็นไร มีความพร้อม แต่พระชั้นรากหญ้า หรือชนนบทที่ ไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ..ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เพราะ ลำบากมาก จึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง..ที่ต้องพึ่งตนเอง ในการขับขี่ได้ อย่างถูกกฏหมาย พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ ตรัสห้ามไว้ และก็ไม่ขัดต่อสิทธิทางกฏหมายบ้านเมือง ส่วนความ เชื่อความศรัทธา จารีตประเพณี..ให้ระยะเวลา มันจะเยียวยาปรับความชินชาของเขาเอง..ก็จะเป็นจารีต ประเพณีไปเอง ส่วนความเลื่อมใสศรัทธา ถ้าทำให้ถูกต้องตามกฏมายรองรับ ผู้ใหญ่ทุกฝ่าย รองรองรับ/รับรองแล้ว สังคม จะปรับตัวของมันเอง.เพราะพระขับรถด้วยเหตุผลที่จำเป็น มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร ? เพียงแต่ย้ายที่เคยนั่ง ด้านซ้าย มานั่งด้านขวาเพื่อขับบังคับรถเอง. ดีเสียอีกที่จะได้เจริญสติ ด้านวินัย กฏกติกามารยาท บนท้องถนน ต้องเคารพกฏ มีน้ำใจ มีอถัย ควบคุมอารมณ์ ให้กันและกัน กับผู้ใช้ถนนร่วมกันอย่างเป็น สัจจะธรรม.แต่ต้องให้พระมหาเถระเพิ่ม กติกาให้พระสงฆ์ผู้ขับขี่ไม่ให้หลงระเริง โดยประมาท ขาดสมณะสารูปจนเกินไป..ขอบคุณ.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5275