…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

สุราษฎร์ธานีทีมรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการประชุมได้มีการนำเสนอกรอบภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ดำเนินการในปี 2565 และแผนที่จะดำเนินการในปี 2566 เพื่อเป็นการบูรณาการนโยบาย แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณการพิจารณากลั่นกรองโครงการ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณระดับพื้นที่(งบยุทธศาสตร์จังหวัด)ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง/เป้าหมายของจังหวัดอย่างมีเอกภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งได้กำหนดกรอบการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่ ในลักษณะ4 ป. เป้าหมายเดียวกัน มีการปักหมุดพื้นที่ดำเนินการ เปิดศูนย์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง และประสานการขับเคลื่อนร่วมกัน เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนากลไกการทำงานที่เน้นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ (1นโยบายสำคัญ/1กรม/ 2จังหวัด) พ.ศ.2565 ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมาย

ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมในโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”จำนวน 25 แห่งด้วยกัน การค้นหาเสน่ห์ของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของที่ระลึก อาหารประจำถิ่นความลับของรสเด็ด สถานที่ที่เหมาะในการท่องเที่ยว และที่สำคัญคนในชมชนเป็นมิตรมีจิตบริการนักท่องเที่ยวคือหัวใจของการส่งเสริมพัฒนา ในปีที่ผ่านมา 2565 มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนทั้งการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ: D HOPE ปีละ 2 ชุมชน โครงการส่งเสริมการช่องทางการขายสินค้าในลักษณะการจัดงานมหกรรมสินค้า OTOP &SMEs สำหรับในปี 2566 สำนักงานพัฒนชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้จัดทำคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อีกด้วย

การประชุมในวันนี้จึงเป็นการบูรณาการ นโยบาย แนวทางการจัดทำแผนงานโครงการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ(คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ให้เป็นไปในทิศทาง/เป้าหมายของจังหวัดอย่างมีเอกภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อนใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด อันจะส่งผลให้เกิดความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อันเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และความเข้มแข็งของชุมชน,จังหวัด และประเทศ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279