…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

วธ. เปิดงานการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนามุสลิมยุคใหม่ ขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมไทยสู่สันติสุข มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร...

กรมการศาสนานำโปรแกรมช่วยแปลและบรรณาธิการพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ CAT Tools ตั้งเป้าแปลเสร็จสมบูรณ์ปี 2567

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.)...

กรมศาสนาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์...

“มจร” เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ สำหรับนิสิตป.ตรี-เอก หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร....

กรมการศาสนาร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดหาเครื่องมือช่วยเเปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ

กรมการศาสนาร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka...