…. ข่าว "วงใน ลึก จริง" …

ปลัดมหาดไทยย้ำทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ปลัดมหาดไทยย้ำทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานความมั่นคง ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เฉียบขาด โดยเฉพาะด้านการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด การ Re X – Ray พื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงทุกพื้นที่ ซึ่งได้ปรากฏผลการจับกุมเป็นจำนวนมากตามที่ได้รายงานให้ทราบในทุกวัน สำหรับวันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ ก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากมาตรการด้านการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิด การ Re X – Ray กลุ่มเสี่ยง / พื้นที่เป้าหมายเพื่อหาผู้กระทำผิดและนำตัวผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษา รวมทั้ง ปฏิบัติการ “กวาดบ้านตัวเองให้สะอาด” ในการตรวจสอบบุคลากรภาครัฐไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่เร่งจัดกิจกรรมเสริมแรงบวกในการต่อต้านยาเสพติดต่าง ๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้คนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการป้องกันยาเสพติดไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับลูกหลานของเรา ซึ่งจะขอยกตัวอย่างในบางพื้นที่ดังนี้ เช่น

1.จังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในนามจังหวัดพิจิตร โดยนายแพทย์วิศิษฏ์ อภิสิทธิ์วิทยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในนามของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้วัยรุ่นและเยาวชน ช่วงอายุ 6-24 ปี มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมถึงฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อโลกและเหตุการณ์ ในยุคปัจจุบัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 112 คน และจบหลักสูตรจำนวน 112 คน โดยจัดฝึกอบรมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร โดยการจัดค่ายดังกล่าวนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีองค์ความรู้ระดับประเทศ มาสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อดึงศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโดยการสนับสนุนของจังหวัดพิจิตร มุ่งหวังให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติด ตามเจตนารมย์ของโครงการได้อย่างดียิ่ง

2.จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาด อ.สูงเม่น / ประธานแม่บ้านมหาดไทย อ.สูงเม่น เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อ.สูงเม่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด “มิตรภาพเหนือการแข่งขัน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานท้องที่ และเป็นการสร้างภูมิต้านทานโรค รวมถึงเป็นการสร้างความสุขทางด้านจิตใจ ตลอดจนถึงให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของ อ.สูงเม่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.สูงเม่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหัวดง ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่

3.จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “อัศวินยกทัพ Running วิ่งกู้ชาติ” ที่มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวินร่วมกับจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดานักวิ่งทั้งประเภทสมัครเล่น และอาชีพจากทั่วประเทศกว่า 1,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ พบว่ากลุ่มนักวิ่งส่วนใหญ่มากันเป็นคณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ และมีผู้ติดตามร่วมเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ สามารถปลุกกระแสการท่องเที่ยวที่ไปกับการแข่งขัน นับว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ในช่วงปลายปีนี้ของจันทบุรีให้มีชีวิตชีวาได้มากขึ้นโดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือฟันรัน (Fun Run) 5 กิโลเมตร และ ซิตี้รัน (City Run) 10 กิโลเมตร ใช้เส้นทางรอบอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิ่งผ่านหมู่บ้านเสม็ดงาม ที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมทอเสื่อกกอันเลื่องชื่อ และวนกลับมาเลียบทะเลบริเวณหน้าอู่ต่อเรือฯ เป็นอันจบเส้นทางของการแข่งขัน

4.จังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวใช้เส้นทางหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร โดยเริ่มปล่อยขบวนที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนใหม่) และพักครึ่งทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และที่หมู่บ้านช้างเป็นจุดเส้นชัย จากนั้นรับเหรียญรางวัลเป็นของที่ระลึกมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 200 คน

“ขอขอบคุณอีกครั้ง และเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุก ๆ หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนจิตอาสาต่าง ๆ ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าในวันนี้ พวกเราจะยังไม่สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด แต่ถ้าหากพวกเราทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนทุกคน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งเบาะแส โดยเฉพาะครอบครัวซึ่งเป็นระดับที่เล็กที่สุด แต่ก็สำคัญที่สุด ที่ต้องสร้างความอบอุ่น สร้างความรักให้กับลูกหลาน หมั่นจัดกิจกรรมภายในบ้านให้ลูกหลานได้พูดคุย พบปะกับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เช่น ร่วมกันปลูกผักสวนครัว ช่วยกันรณรงค์แยกขยะ ชุมชนก็จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น การช่วยกันดูแลชุมชนต่าง ๆ อำเภอและจังหวัดก็จัด กีฬา กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนเครือข่ายต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชน เพื่อช่วยกันรังสรรค์กิจกรรมเหล่านี้ขึ้นบ่อย ๆ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในปฏิบัติการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uca9fa88/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420